A met Vlaskracht

Privacy Verklaring

Zo beschermen we jouw persoonlijke gegevens

PRIVACY VERKLARING

Vlaskracht CV, een coöperatieve vennootschap met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Ten Akkerdreef 99 en met ondernemingsnummer 0703.882.18, vindt de bescherming van de privacy van haar vennoten en contacten uiterst belangrijk. We willen u zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij deze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via de website, inschrijfformulieren of contacten met medewerkers en bestuurders van Vlaskracht CV, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

  • Website: https://www.vlaskracht.be
  • Mail: info@vlaskracht.be
  • Contact voor gegevensbescherming:
    Wouter Dolphens (wouter.dolphens@vlaskracht.be)

1. ALGEMEEN

Vlaskracht CV leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
Vlaskracht CV leeft daarnaast ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na.

2. CONTACTFORMULIEREN

In de contactformulieren op onze website worden enkel gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om u te registreren als vennoot, in te schrijven op de nieuwsbrief, deel te nemen aan een evenement zoals EnergieCafés e.a.
Die gegevens worden in een beveiligde cloud-omgeving bewaard om op wettelijke basis verwerkt te worden.
Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om boekhoudkundige redenen met het boekhoudkantoor en de overheid (vb.: digitale aandelenregister, tax-shelterattesten).

3. COOKIES

Wanneer je de website www.vlaskracht.be bezoekt, kan je aangeven of je al dan niet cookies toelaat. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor de werking van de website. Comfort en statistiek cookies kunnen uitgezet worden. In ieder geval ben je niet identificeerbaar aan de hand van die cookies. De cookies bevatten geen persoonlijke data.

4. RECHTEN

Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens kan je steeds uitoefenen op eenvoudig verzoek.

Recht van toegang en inzage: je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die door Vlaskracht CV geregistreerd werden.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking: je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vlaskracht CV. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit laatste geldt niet voor vennotengegevens die we verplicht moeten bijhouden voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
Je kan steeds verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt.

Verzoeken worden binnen de wettelijke termijn van 30 dagen uitgevoerd

5. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door Vlaskracht CV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en Vlaskracht CV.