Huishoudelijk reglement

Onze afspraken met de coöperant

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Goed te keuren op Algemene Vergadering van 27 april 2024

Vlaskracht cv
Ten Akkerdreef 99
8500 Kortrijk
BE 0703.882.181
BBS 13.09.2018

Hoofdstuk I Vennoot worden van Vlaskracht

Art. 1. Toetreding tot Vlaskracht gebeurt door inschrijving via het digitaal aandelenregister op de website op één of meer aandelen van de vennootschap en door betaling van 250 euro per aandeel op de bankrekening van Vlaskracht.

Art. 2.
Inschrijving op aandelen gebeurt door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website van Vlaskracht via het Digitaal Aandelen Register (DAR). De aanvaarding van de aandeelhouders gebeurt door de Raad van Bestuur.

De inschrijver wordt effectief lid na de betaling. Vennoten zonder internet kunnen ons steeds bellen of schrijven. Wij helpen hen graag verder en er wordt samen gezocht naar een passende oplossing om vlot te kunnen communiceren.

Art. 3.
De aankoopdatum is de datum waarop het bedrag van de aangekochte aandelen op de rekening van Vlaskracht staat.

Na betaling en registratie ontvangt de inschrijver per e-mail een uittreksel uit het vennotenregister op naam. Het uittreksel uit het vennotenregister is een actuele weergave van de aandelen van de vennoot op de op het register vermelde datum.

Art. 4
. Een aandeel is een risicobelegging. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk.

Art. 5.
Elke vennoot heeft één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

Art.6.
Voorwaarden waaraan een rechtspersoon dient te voldoen om aandeelhouder te worden:
- de rechtspersoon onderschrijft de doelstelling van Vlaskracht cv
- rechtspersoon verricht geen handelingen die strijdig zijn met de belangen van Vlaskracht
- Openbare besturen en Vzw’s kunnen aandeelhouder worden
- Private vennootschappen kunnen aandeelhouder worden als ze een commercieel belang hebben met Vlaskracht of werkzaam zijn in duurzame sectoren

Het bestuursorgaan beslist welke rechtspersonen er aandeelhouder kunnen worden en geeft een overzicht van de toegetreden rechtspersoon aandeelhouders op de Algemene Vergadering

Rechtspersonen mogen maximaal 10% bedragen van het totaal aantal aandeelhouders.

Hoofdstuk II Bestuur van de vennootschap en Statutaire Algemene Vergadering

Art. 7. Vlaskracht cv en het bestuur hebben het charter van het ‘International Cooperative Alliance’ (ICA) onderschreven en zullen deze richtlijnen naleven.

Art. 8
. De jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de vennoten heeft plaats op een zaterdag vóór 15 mei. De juiste datum wordt bepaald in de vergadering Raad van Bestuur in de maand februari en medegedeeld aan de coöperanten. De vergadering hoort het jaarverslag, behandelt de jaarrekening stemt over het voorstel voor het dividend en de bestemming van winst of verlies en geeft kwijting aan de raad van bestuur.

Desgevallend verlengt ze het mandaat van bestuurders, aanvaardt het ontslag van bestuurders en stelt nieuwe bestuurders aan.

Art. 9
. De intrest die de algemene vergadering op het gestorte kapitaal toekent, mag niet hoger zijn dan door de vennootschapswetgeving is toegestaan.

Art. 10
. Samen met de uitnodiging tot de Algemene Vergadering ontvangen de vennoten ook elektronisch het jaarverslag en de jaarrekening die ter behandeling en goedkeuring zullen worden voorgelegd.

Art. 11.
Het verslag van de algemene vergadering wordt via e-mail aan de vennoten bezorgd op dezelfde wijze als de uitnodiging. De e-mails die niet kunnen verstuurd worden (oud of andere redenen) worden in DAR afgeleid naar mailadres: vennoten@vlaskracht.be en daarna individueel gekeken om nieuw emailadres te bekomen

Art. 12.
De communicatie met de vennoten gebeurt bij voorkeur digitaal.

Hoofdstuk III LEDENVOORDELEN

Art. 13. Aankoop energie bij Ecopower cv

Op 17 december 2019 heeft Vlaskracht een overeenkomst met ECOPOWER cv ondertekend voor de levering van elektriciteit aan onze coöperanten. Vlaskracht staat borg voor de verplichtingen die de aandeelhouder t.a.v. Ecopower heeft ingevolge het contract voor de levering van elektriciteit en dit ten belope van de waarde van het aandeel of aandelen die hij op zijn naam heeft bij Vlaskracht en met een minimum van 250 euro.

Art. 14.
Gebruik deelwagens

Op 6 juni 2020 heeft Vlaskracht een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met CoopStroom cv so voor de uitbating van elektrische deelwagens. Vlaskracht staat borg voor de verplichtingen die de aandeelhouder t.a.v. CoopStroom heeft ingevolge het gebruik van de deelwagens en dit ten belope van de waarde van het aandeel of aandelen die hij op zijn naam heeft bij Vlaskracht en met een minimum van 250 euro.

Hoofdstuk IV OPLEIDING EN INFORMATIEVERSTREKKING

Art. 15. Vlaskracht voorziet in onderwijs en vorming voor haar coöperanten, medewerkers, de burgers van de regio’s waar investeringen gebeuren door het organiseren van workshops, voordrachten en meetings, waar het coöperatief gedachtengoed en de noodzakelijkheid te investeren in duurzame energie centraal staan. Daarvoor zal Vlaskracht een deel van haar beschikbare winst voorbehouden.

Art. 16
. Dit huishoudelijk reglement is steeds raadpleegbaar op onze website www.vlaskracht.be .

Art. 17.
De wijzigingen van huishoudelijk reglement werd op de algemene vergaderingen van de vennoten op 8 mei 2021 goedgekeurd.