IMG 5690

Algemene Vergadering 27 april 2024 in het Applauws te Lauwe

IMG 5690

Tijdens de Algemene Vergadering op 27 april in ‘Het Applauws’ te Lauwe, keurden 47 aanwezige coöperanten en 21 coöperanten die zich lieten vertegenwoordigen door een persoon met een volmacht, de Jaarrekening 2023 goed. Daarnaast werden ook de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en het bestuursorgaan goedgekeurd. Het bestuursorgaan kreeg terug het vertrouwen van de Algemene Vergadering om haar werk verder te zetten.Het verslag van de AV, samen met de balans, het activiteitenverslag en het Huishuidelijk Reglement kan je hier terugvinden.

Jaarrekening 2023

We sloten het jaar 2023 terug met winst af. In 2023 realiseerden we 7 102,77 euro winst. Een minder goed zon-jaar in vergelijking met 2022 en het wegvallen van de groene stroomcertificaten zorgde in 2023 voor minder winst dan het jaar voordien toen we afsloten met een winst van 38 031,88 euro. Toen werd hiervan 23 831,88 euro aan de kant gezet. Dit jaar keren we terug een dividend uit van 1,75% aan onze aandeelhouders. Hiervoor voorzien we

18 011,88 euro. Op die manier kunnen we nog 12 912,27 meenemen naar 2024. Volgens onze inschattingen een verstandige keuze gezien de prognoses voor 2024.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement

Onder meer de nieuwe vennootschapswetgeving verplichtte ons om het Huishoudelijk Reglement bij te sturen. De belangrijkste aanpassingen hierin zijn:

  • Rechtspersonen (bedrijven, organisaties, verenigingen) kunnen nu ook aandeelhouder worden in Vlaskracht. Zoals dit ook voor burgers telt, moet elke aanvraag worden goedgekeurd door het bestuur die er op zal waken dat er geen tegenstrijdige belangen opduiken. Van alle vennoten kunnen ten hoogste 10% een rechtspersoon zijn. Op die manier kunnen partijen waar we mee samenwerken ook vennoot worden.
  • Vandaag is het mogelijk om op elk moment tot 4 aandelen aan te kopen, dus ook buiten de kapitaalrondes. Dit is dus niet langer beperkt tot 1 aandeel. Tijdens kapitaalrondes wordt het maximum aantal aandelen dat aangekocht kan worden, telkens bekend gemaakt.
IMG 5705 2

Ontslag bestuursleden, aanstelling nieuwe bestuurder

We namen tijdens de Algemene Vergadering ook officieel afscheid van Philippe Awouters, medeoprichter van Vlaskracht.

Vandaag bouwen we nog steeds verder op wat ook deze bestuurder heeft bijgedragen aan onze coöperatie. Hij houdt zich als enthousiaste vrijwilliger graag ter beschikking van Vlaskracht. Graag danken wij hem nog eens voor het werk dat hij de voorbije jaren leverde bij Vlaskracht en wensen hem veel succes als gedelegeerd bestuurder van Seacoop, die voor burgerwind op zee gaat.

IMG 5708

Ondertussen mochten we Greet Folens verwelkomen als nieuw bestuurslid die zich de voorbije maanden al goed inwerkte in Vlaskracht. Ze wil zich als bestuurder vooral inzetten om de sociale en maatschappelijke missie van Vlaskracht waar te maken. De Algemene Vergadering aanvaardde unaniem haar kandidaatstelling. Hiermee is Greet onze eerste vrouwelijke bestuurder. Nieuwe bestuursleden blijven welkom.